Obce Blíže Lidem

Oficiální informace

ČAS REALIZACE PROJEKTU

09/2019 – 12/2022 (38 měsíců)

Žadatel projektu

RUAH o.p.s.
IČ: 24312355

 

Partner projektu

Role partnera bez finanční účasti: Obce, které smluvně pověří RUAH o.p.s. výkonem sociální práce na svém území. V současnosti již 22 obcí schválilo na jednání zastupitelstev záměr projektu. Partnery projektu budou především tzv. střediskové obce, které poskytnou prostor pro zázemí pracovníků. Ostatní obce budou partnery na základě pověření k výkonu sociální práce na svém území. 

 

ANOTACE PROJEKTU

Záměrem projektu „“Rozvoj terénní a komunitní sociální práce ve venkovských lokalitách“ je řešení problémů sociálně vyloučených osob ve venkovském regionu. Projekt se zaměřuje na vytvoření jednotného systému sociální práce v celém území tak, aby byla pomoc sociálně vyloučeným dostupná všem potřebným stejným způsobem. Jednou z forem sociální práce je i aktivace komunity. Využití přirozených zdrojů pomoci vytváří udržitelný model pro zajištění funkční sociální práce. Ve venkovském prostředí je často přirozenou součástí, ale vyžaduje někdy odbornou pomoc a podporu. 

V rámci projektu budou vytvořena 4 pracovní místa terénních sociálních a komunitních sociálních pracovníků a zároveň bude vytvořen odborný podpůrný tým tak, aby tým sociálních pracovníků postupoval jednotně, vyhodnocoval jednotlivé postupy a vytvořil trvale udržitelný systém terénní sociální práce. V rámci projektu budou implementovány nové nástroje sociální práce formou případových konferencí, které zároveň zvyšují i kompetence všech aktérů na úrovni obcí. Vytvoření multidisciplinárního týmu umožní efektivní výkon sociální práce v celém regionu. Společnou prací v rámci případové supervize vzniknou metodiky práce, které zajistí její kontinuální udržitelnost, Metodika sociální práce na malých obcích.

Hlavním cílem projektu je pomoci sociálně vyloučeným osobám (jedincům, rodinám i komunitám) v regionu k jednotnému přístupu k pomoci tak, aby mohlo dojít k obnově nebo zlepšení jejich sociálního fungování a začlenění do společnosti.

 

Konkrétní postupy:

 • Vytvoření 4 pracovních míst terénních sociálních pracovníků pro oblasti obcí Týnecka, Sázavska, Čerčan a Neveklov – Bystřice. Každá z lokalit má 5 – 12 000 obyvatel v různých venkovských terénech. Pouze Týnec nad Sázavou a Sázava jsou obce typu 2, ostatní typu 1, které mají pod sebou desítky osad. Pracovník bude umístěný do jednotlivých lokalit, ale bude týmově spolupracovat v centru v Benešově.(K1) Výsledky práce budou vyhodnocovány z hlediska kvalitativních změn v sociální integraci klientů (K3).  
 • Jednotné zpracování provedených depistáží terénních pracovníků – min. 600 osob. (KA2), nastavení strategie zavádění terénní sociální práce na malých obcích (KA1)
 • Vytvoření regionálního multidisciplinárního týmu, ve kterém budou terénní sociální pracovníci z jednotlivých obcí, zástupci sociálních služeb a ORP Benešov. Tým bude spolupracovat na řešení jednotlivých případů a na základě tohoto řešení tvořit pod odborným vedením metodiky práce. (KA1)
 • Vzdělávání a supervizní podpora sociálních pracovníků na malých obcích. Vzdělávání bude navázáno na aktéry v sociálních službách přímo v regionu. Vytvoří tak přímé vazby a bude podkladem pro vytvoření metodik práce. (KA2)

 

JAKÝ PROBLÉM PROJEKT ŘEŠÍ:

Předkládaný projekt „Obce blíže lidemRozvoj terénní a komunitní sociální práce ve venkovských lokalitách“ navazuje na mnohaleté působení RUAH o.p.s. v terénních službách v regionu, při kterém spolupracuje s malými obcemi na komplexním řešení situací sociálně potřebných. Při poskytování sociální služby se setkáváme s komplexní problematikou osob, jejíž řešení přesahuje možnosti specifické sociální služby (např. péče o rodiny, kterým zemře jeden z rodičů – někdy i jediný, staří lidé v nevyhovujících sociálních podmínkách, apod.). Zároveň sociální pracovníci RUAH spolupracují s obcemi Týnec nad Sázavou a Čerčany na obecném poradenství a setkávají se tak se skutečnou problematikou lidí ve všech cílových skupinách, která vyžaduje intenzivní pomoc. Obce nemají pracovníky, kteří by byli schopni soustavně pracovat s lidmi tak, aby zvýšili jejich kompetence a pomohli jim řešit nároky života samostatně, nebo s malou podporou. Starostové nemají kompetence, aby pracovníkům zadávali úkoly a metodicky jejich práci řešili. Proto už dlouhodobě se obracejí na naši organizaci jako partnera pro řešení sociální problematiky v obcích. 

Projekt řeší vytvoření týmu terénních sociálních a komunitních sociálních pracovníků, kteří budou mít nástroje i podporu pro komplexní řešení problémů přímo v malých obcích.  Sociální práce ve venkovských lokalitách bude vyžadovat ukotvení v systému spolupráce se sítí sociálních služeb, organizacemi, institucemi. Vzdálenost venkovských lokalit, neznalost prostředí, multidisciplinarita sociální práce, specifika potřeb regionů jsou překážkami pro flexibilní reakce na potřeby osob ohrožených sociálním vyloučením ze strany ORP a sociálních služeb. Za velice přínosné lze stanovit zavádění inovativních nástrojů pro podporu týmové/komunitní práce, tedy komunitních případových konferencích. Nezbytné je také počáteční metodické vedení odborníky pro oblast terénní sociální a komunitní sociální práce a sociálních služeb a také systém vzdělávání a supervize. Jedná se o oblast sociální práce (sociální práce ve venkovských lokalitách), která má svá specifika a nejsou jasně vymezeny kompetence a postupy řešení, a to také například s využitím místních komunity. K aktivaci komunity budou využívané nové nástroje – případové konference, spolupráce se sociálními komisemi obcí, se spolky a místními podnikateli apod. Výstupy projektu budou zárukou dlouhodobé udržitelnosti  kvality výkonu terénní sociální a komunitní sociální práce ve venkovských lokalitách.

JAKÉ JSOU PŘÍČINY PROBLÉMU

Sociální práce na obcích I. a II. stupně (tzn. Venkovské lokality) je navzdory platné legislativě upozaděná a systematicky neukotvená. Funkční principy činností lze definovat převážně na obcích s rozšířenou působností, tedy na obcích III. stupně (dále ORP). Obce II, ale zejména I. stupně nemají dostatečné kompetence pro naplnění legislativně definovaných povinností pro oblast sociální práce, respektive nemají odborníky, kteří by sociální oblast zajišťovali. S touto oblastí nejsou zkušenosti, neexistují metodiky pro výkon terénní sociální práce ve venkovských lokalitách, není nastavena pozice a kompetence sociálních pracovníků na malých obcí, není zaručena udržitelnost vycházející z evaluace terénní sociální práce ve venkovských lokalitách. 

Cílová skupina projektu má k podpoře a pomoci ztížený přístup, pouze prostřednictvím vzdáleného ORP a dostupných sociálních služeb. Sociální práce ve venkovských lokalitách v podstatě ve svém stanoveném rozsahu vykonávaná není, případně ve velmi omezených činnostech. Nové, inovativní nastavení vyžaduje podporu a koordinaci. 

Osoby ohrožené sociálním vyloučením ve venkovských lokalitách jsou systémem diskriminovány v přístupu k sociálnímu poradenství, jejich potřeby nejsou včas identifikovány, rizikům sociálního vyloučení není systematicky předcházeno a dostávají se do hlubších a již obtížněji řešitelných sociálních problémů. Terénní a komunitní sociální pracovníci jednotlivých regionů budou konfrontováni s nedostupností metodického vedení a podpory ve ztížených podmínkách pro výkon práce (horší dostupnost některých oblastí, i nedostupnost některých služeb). Mohlo by tak dojít k neúčelnému nastavení, které by pak v konečném důsledku vedlo k roztříštěnosti, nepřehlednosti a k možným rizikům snížené kvality výkonu terénní sociální práce s celkovým dopadem na cílovou skupinu projektu.

Charakteristika hlavních cílů projektu

Cílem projektu je nastavení funkčního systému výkonu terénní sociální a komunitní sociální práce ve venkovských lokalitách, s podporou odborných metodik a stanovených postupů pro jednotlivé obce tak, aby bylo poskytování sociální práce ve venkovských lokalitách pro cílovou skupinu projektu transparentní, účelné, dostupné a efektivní.  

 

HLAVNÍ CÍLE: 

 1. Zajištění terénních a komunitních sociálních pracovníků pro oblasti v ORP Benešov. Některé oblasti jsou již zajištěny z přímého projektu pro CHOPOS (21 malých obcí) a ORP Votice. Sociální pracovník z těchto oblastí bude moci přistoupit ke koordinačním a podpůrným aktivitám projektu.
 2. Zavedení nových inovativních nástrojů sociální práce – Komunitní případové konference 
 3. Metodická a supervizní podpora při řešení konkrétních případů sociální intervence
 4. Nastavení systému výkonu terénní sociální práce ve venkovských lokalitách
 5. Zvýšení kompetencí terénních sociálních pracovníků na malých obcích – vzdělávání propojené v jednotlivých oblastech s místními poskytovateli služeb

 

JAKÁ ZMĚNA SE OČEKÁVÁ

Projekt zajistí efektivní výkon sociální práce zaměřený na udržení klientů v domácím prostředí, na využití přirozených zdrojů pomoci v rámci komunity (rodiny, sousedských vztahů a obcí) a předcházení hlubším sociálním problémům. Projekt nastaví takovou síť sociální pomoci, aby byla dostupná všem potřebným na úrovni obcí 1. a 2. typu. Předkládaný projekt přináší synergický efekt a funkční jednotné nastavení terénní a komunitní sociální práce ve venkovských lokalitách.

REALIZACE PROJEKTU

V průběhu realizace došlo k radikální změně společenských podmínek, která ovlivnila i samotný průběh projektu. V první fázi projekt postupoval podle plánu. Jednotliví pracovníci se seznamovali s komunitou, informovali všechny zainteresované osoby v regionu (školy, školky, spolky, veřejnou správu, jednotlivé sociální služby apod.). Krátce po této fázi přišla pandemie Covidu-19 a pracovnice se staly součástí krizové pomoci v terénu. Zůstaly plnohodnotně v terénu s ochrannými pomůckami a v každé obci doplňovaly tu pomoc, která byla potřeba. 

 • přijímaly e-recepty od lékařů na své telefony a rozvážely léky (pro seniory, kteří byli sami bez možnosti podpory rodiny a neměli chytré telefony)
 • koordinovaly pomoc všech složek obce (hasiči, městská policie, zdravotní a sociální služby)
 • navázaly spolupráci s potravinovou bankou pro řešení krizové situace rodin i seniorů
 • pomáhaly s organizací testování a později i očkování přímo v terénu na malých obcích 
 • fungovaly jako psychosociální podpora na telefonu pro lidi v obtížných situacích
 • pomáhaly úřadům se zajištěním sociálních šetření v terénu 
 • a dělaly mnoho dalších nezbytných kroků k tomu, aby se lidé nedostali do ohrožujících situací

Pozitivním efektem tohoto období bylo, že se dostaly do povědomí veřejnosti, která se na ně přirozeně začala obracet. Byla to jakási vynucená depistáž v komunitě, která rychle odhalila osoby, které jsou ohrožené sociálními problémy. Na tuto krizovou činnost tak přirozeně navázaly sociální pomocí dlouhodobou, která vedla k řešení obtížných situací. 

Co nejčastěji řeší?

Případy jsou většinou kombinované v několika životních situacích

 • Ohrožení chudobou (základní životní potřeby)
 • Dluhová past a zneužívání seniorů nebankovními společnostmi
 • Potřeba péče v terénu
 • Rodiny s dětmi (partner ve vězení, postižené děti, po úmrtí matky…)
 • Lidé bez domova
 • Akutní situace ohrožení života a zdraví
 • Psychiatrické problémy
 • …..

 

Druhou krizovou fázi prožily sociální pracovnice projektu při vyhlášení nouzového stavu z důvodu uprchlické krize. Do malých obcí se nastěhovaly stovky uprchlíků, kteří potřebovali krizovou pomoc se zajištěním základních životních potřeb, vyřízení úředních záležitostí, zajištění zdravotní péče, hledání práce, integrace dětí do škol apod. Velkou část této práce odvádějí doteď právě pracovnice projektu, protože obce nemají adekvátní kapacitu k řešení takto mimořádných situací. Je výrazně vidět efekt v oblastech, kde se s lidmi pracuje, probíhá integrace do společnosti mnohem lépe. 

Podrobný způsob práce najdete v metodice, která reflektuje průběh projektu. 

Realizátor

RUAH o.p.s.
Křižíkova 2158, 256 01 Benešov

IČ: 24312355