Obce Blíže Lidem

Příklady z terénu

Klient - pan K.

Časové období spolupráce: 23. 3. 2020 – 8. 6. 2020
Hodiny přímé práce: 41
Věk klienta: 82

Popis případu:
Klient, 82 let, žil sám se psem v malé vesnici v obecním domku. Měl pouze syna, který žil u Brna a mnoho se nevídali. Byl osamělý, přátelé se mu odstěhovali nebo zemřeli. Začal mít zdravotní problémy a přestal zvládat samostatný život v domě. Kontaktoval nás jeho syn v první vlně Covidu ohledně nákupu a zajištění léků. Vzhledem k jeho zdravotnímu stavu a době covidové (praktický lékař vůbec neordinoval) bylo třeba řešit zajištění lékařské péče a vyšetření. Zažádali jsme o příspěvek na péči, který mu byl posléze přiznán a navázali pečovatelskou službu – nejprve na dovážku obědů, postupně se péče rozšiřovala na úklid, hygienu, přípravu jídla, nákupy. Vzhledem k jeho osamělosti a rapidně se zhoršujícímu stavu klient potřeboval pravidelnou psychosociální podporu. Zároveň se navázala úzká spolupráce se synem. V posledním čase jsme zařídili terénní paliativní péči Ruah a se synem zařizovali přesun do Hospice u Brna. K tomu již nedošlo, pán zemřel.

Typy kontaktů okolo případu, jejich četnost:
Komunikace s obecním úřadem (žádost o podporu při zajištění péče o obecní dům, ve kterém klient žil, jednání ohledně DPS) – 4 kontakty
Komunikace s úřadem práce (příspěvek na péči) – 4 kontakty
Komunikace s lékaři (praktik, odborní lékaři, nemocnice při hospitalizaci,…) – 14 kontaktů
Komunikace s Pečovatelskou službou Starý Knín – 5 kontaktů
Komunikace s Ruah – 4 kontakty
Komunikace se synem – 17 kontatků

Zhodnocení:
Podpora z naší strany začala pomocí v první vlně Covidu, ale ukázalo se, že pomoc a podpora bude třeba v mnohem širším měřítku. Naše práce spočívala ve dvou rovinách. V přímé práci s klientem, který byl osamělý a nemocný a potřeboval psychickou podporu a vědomí, že na svoje problémy není sám. Zadruhé ve spolupráci především s lékaři, úřadem práce, s organizacemi poskytujícími zdravotní a sociální služby a v neposlední řadě se synem klienta, kterého se podařilo navázat na svého otce a byl mu v posledních dnech velkou oporou. Jako „bonus“ celého příběhu bylo nalezení nového pána pro klientova psa, což bylo klientovo velké přání.

Klient - pan Kar.

Časové období spolupráce: 13. 3. 2020 – doposud (6/2022)
Hodiny přímé práce: 19
Věk klienta: 76

Popis případu:
Klient žije dlouhodobě v maringotce v přírodě, má problémy s řečí (je mu velice špatně rozumět – následek mrtvice, kterou prodělal před cca 5 lety). Kontaktoval mě starosta obce, protože klient měl propadlý občanský průkaz a nemohl si vyzvednout důchod. S klientem jsme společně dojeli na městský úřad a vyřídili nový doklad. Další spolupráce spočívala a spočívá v poskytování potravinové pomoci a krátkých konzultací. Klient má velice nízký důchod, často mu na potraviny nezbývají peníze. Vzhledem k jeho formě bydlení na žádné sociální dávky nedosáhne.

Typy kontaktů okolo případu, jejich četnost:
• Komunikace s obecním úřadem (kontaktování starosty, předání informací) – 5 kontakty
• Komunikace s městským úřadem ORP (občanský průkaz) – 4 kontakty

Zhodnocení:
Na začátku spolupráce zakázka spočívala v doprovodu na úřad a vyřízení občanského průkazu. Vzhledem k tomu, že klient má velký problém s komunikací, bylo pro něj velice obtížné to zvládnout sám bez pomoci druhé osoby. Potravinová pomoc a pravidelné konzultace probíhají vždy u klienta „doma“ a fungují současně jako „kontrola“, že je klient v pořádku. Jeho dosavadní bydlení je ve velmi špatném stavu, proto v současné době jednáme s místním obecním úřadem o součinnosti při zajištění nového bydlení při zachování dosavadního standardu.

Klient - pan P.

Časové období spolupráce: 19. 11. 2019 – doposud (6/2022)
Hodiny přímé práce: 139
Věk klienta: 58

Popis případu:
Klient žije po smrti maminky sám v domě. Má zdravotní i psychické onemocnění. Z rodiny je v kontaktu se sestrou, která žije v Praze, ale navštěvuje ho a snaží se mu pomáhat. Nejprve jsme řešili zadluženost klienta u nebankovních společností a hospodaření s penězi. Spolupracovali jsme s Cestou integrace. Vzhledem k tomu, že se klient neustále zadlužoval a nebyl schopen rozpoznat následky svého jednání, společně s ním jsme řešili omezení svéprávnosti ve finanční oblasti. Opatrovníkem se stala jeho sestra. Od té doby poskytujeme sestře pravidelně poradenství a podporu při výkonu opatrovnictví. Postupně jsem domlouvali splátkové kalendáře, opatrovnice pravidelně splácela a po téměř 2 letech zbavila svého bratra dluhů. Řešili jsem intenzivně dávky z ÚP a přiznání invalidního důchodu. Podařilo se nám dohledat zaměstnavatele z minulých let, získat evidenční listy a následně dodat na OSSZ. Trvalo téměř rok, než byl důchod přiznán. Během celé spolupráce jsme klienta podporovali také v běžných záležitostech fungování v domácnosti. Především to byl finanční rozpočet, ale také způsob vytápění, péče o dům, hledání zaměstnání atd. Podpora spočívala především v nasměrování a psychické podpoře, koordinaci podpory místní obce. Nyní hledáme zaměstnání, kterým by si k nevelkému invalidnímu důchodu přivydělal na živobytí (je to složité, klient žije na malé vesnici, je odkázaný na místní spoje, má velké zdravotní omezení). Klient má nyní zažádáno o příspěvek na bydlení.

Typy kontaktů okolo případu, jejich četnost:
• Komunikace s OSSZ (vyřizování invalidního důchodu) – 16 kontaktů
• Komunikace s úřadem práce (hmotná nouze, podpora v nezaměstnanosti, příspěvek na bydlení) – 25 kontaktů
• Komunikace se soudem (opatrovnictví, soudní lékařka) – 9 kontaktů
• Komunikace s Cestou integrace (dluhová poradna) – 18 kontaktů
• Komunikace s nebankovními společnostmi (řešení dluhů) – 14 kontaktů
• Komunikace s opatrovnicí (sestrou klienta) – 23 kontaktů
• Doprovod klienta na úřad – 6
• Doprovod na soudním jednání – 2

Zhodnocení:
Podpora z naší strany je dá se říci dlouhodobá. Řešili jsem toho mnoho – od vyřizování sociálních dávek, přes opatrovnictví, vyřizování invalidního důchodu. Zde se ukázalo, že klient není schopen sám jednat s úřady a účelně řešit tyto záležitosti. Součástí je také psychosociální podpora klienta při každodenních záležitostech a v nemalé míře také podpora sestry/opatrovnice. Vzhledem k věku klientka a jeho nepříznivému zdravotnímu stavu budeme muset v budoucnu řešit intenzivnější podporu při samostatném bydlení. Velkým tématem jsou finance a hospodaření s nimi v rámci kapesného.

Klient - pan Sv.

Časové období spolupráce: 12. 4. 2021 – doposud (6/2022)
Hodiny přímé práce: 27
Věk klienta: 28 let

Popis případu:
Pan Sv. je tělesně postižený (špatná chůze po obrně), má zbytky zraku a psychiatrickou diagnózu. Klient žil jako dítě v dětském domově, po jeho opuštění a různých peripetiích včetně závislosti na alkoholu, využívání jeho peněžních dávek (invalidní důchod a příspěvek na péči) mužem, který se nahlásil jako pečující osoba na ÚP, ale klienta zavíral ve svém bytě a bral mu peníze, se stal klientem Armády spásy v Praze a žil v ubytovně. Kontakt na nás získal od matky své bývalé přítelkyně, se kterou krátce žil a má s ní syna. Tato paní mu v poslední době pomáhá, podařilo se stabilizovat jeho situaci, „osvobodit“ ho od muže, který ho okrádal. Klient měl trvalé bydliště na OÚ v obci Čerčany. Podařilo se přesvědčit obec, aby klientovi přidělila byt zvláštního určení v bytovém domě v obci, kde funguje i pečovatelská služba. Podmínkou je spolupráce se sociální pracovnicí. Pomohla jsem mu spolu s komunitou v sousední obci a matkou bývalé přítelkyně základně vybavit byt, komunikovat s OÚ, doprovázet ho při běžných úkonech jako je péče o byt, placení nájemného a služeb, vytváření rozpočtu a jeho dodržování. V podstatě nikdy nezažil život v běžné domácnosti a potřebuje stálou podporu. Navázala jsem klienta na Rytmus Benešov, kam dochází na kurzy a pomáhají mu hledat zaměstnání. Podporuji ho při řešení dluhových problémů, při komunikaci s bývalou přítelkyní a péči o syna. Snažím se monitorovat i vztahy v bytovém domě a případné spory uklidňovat a vysvětlovat, spolupracuji u toho s pečovatelkou, která zde slouží každý všední den. Podporuji ho v řešení psychických problémů, řešíme psychiatrickou i terapeutickou péči.

Typy kontaktů okolo případu, jejich četnost:
• Komunikace s obecním úřadem (bydlení) 23 kontaktů
• Komunikace s Rytmusem Benešov 7 kontaktů
• Komunikace s lékaři 3 kontakty
• Komunikace s dalšími úřady 3 kontakty

Zhodnocení:
Podařilo se získat bydlení, klienta stabilizovat v novém prostředí, navázat na sociální služby. Stále probíhá psychosociální podpora klienta, podpora při běžných životních událostech, podpora při hospodaření s penězi a řešení dluhů, podpora při komunikaci s Rytmusem, pečovatelskou službou,
s bývalou partnerkou, při péči o syna a při řešení psychických problémů.

Klient - pan V.

Časové období spolupráce: 29. 11. 2021 – doposud (6/2022)
Hodiny přímé práce: 20
Věk klienta: 53

Popis případu:
Klient pan V. žije na ubytovně a je vážně nemocný. Jeho pracovní neschopnost v současné době trvá 11 měsíců. Několik let byl zaměstnaný ve firmě, která měla možnost nabídnout svým zaměstnancům ubytování. Avšak v době, kdy byl klient na neschopence, se musel vystěhovat z ubytovny firmy a najít si jiné bydlení. Přestěhoval se na ubytovnu, která byla daleko od klientovy zdravotní péče, ale hlavně nevyhovovala jeho vážnému zdravotnímu stavu.
Praktická lékařka mě kontaktovala, abych pomohla klientovi hledat vhodnější bydlení. Klientovi jsem předala kontakt na ubytovnu, která je lépe dostupná k jeho potřebné zdravotní péči. Klient si dokázal vše zařídit a přestěhoval se. Asi před půl rokem bylo vyhlášeno na MÚ výběrové řízení na obecní byt. Klient se do výběrového řízení přihlásil a byt mu byl přidělen. V současné době klient čeká na vystavení smluvních dokumentů.
S klientem nadále spolupracuji. Pomáhám mu ve vyřizování invalidního důchodu a všech potřebných dokumentů k jeho schválení. Klient se snaží vše řešit sám. Moje pomoc je např. ve vyhledávání kontaktů, doprovod na úřad (klient má tracheostomii) – pomoc v komunikaci.

Typy kontaktů okolo případu, jejich četnost:
• Komunikace s městským úřadem (zjištění možnosti přidělení bytu) 2 kontakty
• Komunikace s ČSSZ (invalidní důchod) 2 kontakty
• Komunikace s lékaři (praktik) 4 kontakty
• Komunikace s ubytovnami – 3 kontakty

Zhodnocení:
Podpora klienta je především důležitá kvůli jeho nepříznivé situaci v bydlení. Pak také klient nemá takovou možnost vyhledávat kontakty a např. registrovat se na schůzky s úřady. Tento případ, co se týče sociální pomoci vnímám velmi dobře.

Realizátor

RUAH o.p.s.
Křižíkova 2158, 256 01 Benešov

IČ: 24312355